نمرات میان ترم مدار منطقی

ردیفنام دانشجونمره از 10
194134820.65
293131882
393134322.25
494130451.7
592132882.3
693132402.5
792230510.4
894231820.3
992132342.85
1094137672.2
1193134361.5
1292132333.45
1392231772.05
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم